Obchodní podmínky cestování

A. Základní služby Cestovní agentury

Josef Habrovec, sídlo Merhautova 440/26, 613 00, Brno - Zábrdovice je fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku IČO 09877223, která poskytuje služby Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zahrnující provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a také prodává věci související s cestovním ruchem. Pro zprostředkování těchto činností vystupuje živnostník pod jménem Cestovní agentura Perseus Diving (dále jen "Cestovní agentura Perseus Diving").

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou Perseus Diving a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti mezi ní a jejími klienty (právnickými i fyzickými osobami).

 • Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury Perseus Diving ve zprostředkování nabídek třetích stran - cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, jako jsou parkování na letišti nebo cestovní pojištění. Cestovní agentura Perseus Diving rovněž zprostředkuje uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen "zprostředkovaná smlouva").
 • Cestovní agentura Perseus Diving neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkuje klientům nákup těchto služeb u cestovních kanceláří.
 • Cestovní agentura Perseus Diving není stranou smlouvy mezi klientem a třetím subjektem a nevyplývají jí ze zprostředkované smlouvy žádné povinnosti. Cestovní agentura Perseus Diving neprodává zájezdy. Cestovní agentura Perseus Diving pouze zprostředkuje prodej zájezdů cestovních kanceláří, které zastupuje.

B. Objednávání služeb prostřednictvím Cestovní agentury Perseus Diving

 • Cestovní agentura Perseus Diving zprostředkuje služby na základě závazné objednávky klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách sdělená Cestovní agentuře Perseus Diving ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou.
 • Po obdržení poptávky Cestovní agentura Perseus Diving vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.
 • Projeví-li zákazník jednoznačně souhlas s předloženým návrhem smlouvy, zmocňuje Cestovní agenturu Perseus Diving, aby jeho souhlas sdělila druhé smluvní straně v takové formě, jakou druhá smluvní strana nezbytně požaduje k platnému uzavření smlouvy.
 • Odsouhlasením nabídky je mezi klientem a Cestovní agenturou Perseus Diving uzavřena zprostředkovatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury Perseus Diving zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy se třetím subjektem a závazek klienta zaplatit Cestovní agentuře Perseus Diving za její služby sjednanou provizi (dále jen "závazná objednávka"). Cestovní agentura Perseus Diving má právo na provizi, i pokud byla činná jako zprostředkovatel také pro druhou stranu zprostředkované smlouvy.
 • Cestovní agentura Perseus Diving potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura Perseus Diving pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce.
 • Na základě závazné objednávky informuje Cestovní agentura Perseus Diving třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním zprostředkovanou smlouvu.
 • V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu Perseus Diving zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou Perseus Diving zanikne a Cestovní agentura Perseus Diving nemá nárok na uhrazení provize. Cestovní agentura Perseus Diving v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky.
 • V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem. O této skutečnosti Cestovní agentura Perseus Diving neprodleně informuje klienta.
 • Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou Perseus Diving se má za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

C. Ceny služeb a jejich úhrada

 • Cestovní agentura Perseus Diving uvádí v nabídce ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen "cena"). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury Perseus Diving, která Cestovní agentuře Perseus Diving náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění.
 • Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem.
 • V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, tj. nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, a klient nepověří Cestovní agenturu Perseus Diving zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura Perseus Diving vrátí klientovi zaplacenou cenu.

D. Reklamace a škody

 • Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi klientem a třetím subjektem je odpovědný třetí subjekt. Cestovní agentura Perseus Diving, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy.
 • Cestovní agentura Perseus Diving klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.
 • V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře Perseus Diving. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura Perseus Diving reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři.
 • Cestovní agentura Perseus Diving klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře Perseus Diving oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura Perseus Diving měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou Perseus Diving nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.
 • Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury Perseus Diving a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře Perseus Diving poskytli poskytovatelé služeb. V zájmu zvyšování kvality služeb klientům doporučuje Cestovní agentura Perseus Diving, aby jí po jejich realizaci poskytli aktuální recenzi.

E. Rozhodné právo a soudní příslušnost

 • Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Cestovní agenturou Perseus Diving a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.
 • Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Cestovní agenturou Perseus Diving a klientem, se řídí českým právem.

F. ADR a ODR klauzule

 • V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
 • Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na https://ec.europa.eu/odr.

G. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

 • Zákazník je srozuměn s tím, že Cestovní agentura Perseus Diving je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
 • Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. G. 1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Cestovní agentury Perseus Diving (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne Cestovní agentura Perseus Diving na žádost zákazníka
 • Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura Perseus Diving je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
 • Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura Perseus Diving bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Cestovní agentura Perseus Diving oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury Perseus Diving nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@perseus-diving.cz nebo habrovec@gmai.com. V tomto případě nebude Cestovní agentura Perseus Diving zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
 • Výše uvedená ustanovení čl. G platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

I. Požadovat od Cestovní agentury Perseus Diving přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

II. Požadovat, aby Cestovní agentura Perseus Diving omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

 • zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
 • Cestovní agentura Perseus Diving již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
 • zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Cestovní agentury Perseus Diving převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

III. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. Získat od Cestovní agentury Perseus Diving kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Cestovní agentura Perseus Diving povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

 • účel zpracování;
 • kategorie osobních údajů, které zpracovává,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V. Získat své osobní údaje, které Cestovní agentura Perseus Diving zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud

 • je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
 • se zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud je to možné, předá Cestovní agentura Perseus Diving osobní údaje zákazníka jinému správci.

H. Závěrečná ustanovení

 • Cestovní agentura Perseus Diving je oprávněna všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost je Cestovní agentura Perseus Diving povinna klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zprostředkování z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.
 • Cestovní agentura Perseus Diving a klient si doručují veškeré informace především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou: info@perseus-diving.cz a habrovec@gmail.com, tel. +420 739 059 825.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti ke dni 1. 1. 2022.