Obchodní podmínky potápění

Josef Habrovec ml. (dále jen "živnostník" nebo "")

Se sídlem: Merhautova 440/26, 613 00 Brno

Identifikační číslo: 09877223

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti potápění a činnosti uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména pak: provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost, velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, fotografické služby, reklamní činnost a marketing, poskytování technických služeb, výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, ubytovací služby

Tyto všeobecné podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy o poskytování služeb a prodeje prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.perseus-diving.cz nebo skrze emailovou komunikaci z adresy habrovec@gmail.com(dále jen "webové rozhraní"). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na služby v oblasti cestování nabízené přes webové rozhraní.

Úvodní ustanovení

 1. Smlouvou o poskytování služeb a prodeji (dále jen "smlouva") se zavazuji poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit mi za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo kterou Vám sdělím v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jen "cena") zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.
 2. Nabízím Vám účast na kurzech, zprostředkování nákupu potápěčské výstroje, jejího půjčení a servis, prodej reklamních předmětů a další služby uvedené na webovém rozhraní (dále jen "služby").
 3. Jako smlouva se označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jedna vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb či prodeji zboží.
 4. Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u živnostníka objednala službu či prodej zboží uvedenou na webovém rozhraní.
 5. O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. v opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 6. Jako spotřebitel máte především:
 7. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4 těchto obchodních podmínek);
 8. Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).
 9. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
 10. Těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 11. Reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
 12. Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 13. Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 14. Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník");
 15. Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.9 Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

V případě objednávání prostřednictvím e-mailu Vám budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást mé nabídky. Případným podáním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek mohu měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 • Smlouva o poskytování služeb
 • Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
 • Služby či produkty si můžete objednat prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby či zboží a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh objednané služby či produktu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte přijetím objednávky pomocí odpovědi na email s nabídkou od živnostníka.

Údaje uvedené v závazné objednávce považuji za správné a úplné. O jejich změně mě bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budu informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budu mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžu Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku mohu odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

 • Nezávaznou poptávku je možné zaslat pomocí kontaktního formuláře uvedeného na webovém rozhraní nebo prostřednictvím e-mailu na můj kontaktní e-mail. V poptávce je nutné uvést, zda máta zájem o službu nebo produkt a případně bližší informace, respektive termín a typ služby či druh produktu. Poptávku nepovažuji za objednání služby.

Po obdržení poptávky Vám zašlu bližší informace s uvedením celkové ceny, popřípadě Vás požádám o uvedení dalších potřebných informací. Pro objednání služby musíte podat závaznou objednávku prostřednictvím e-mailu, ve kterém vyjádříte souhlas s konečnými podmínkami mnou poskytované služby. O obdržení objednávky Vás následně budu informovat.

 • Živnostník se zavazuje ke splnění objednaných podmínek služeb, především co do termínu a rozsahu služby a ceny.
 • Objednatel je povinen převzít objednanou službu či zboží a řádně a včas za ně zaplatit.
 • Služby, zejména kurzy potápění, probíhají ve dnech, časech a na místě určeném dle objednávky.
 • V případě, že službu, zejména pak kurz potápění, nebude možno zajistit, je živnostník oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 • Služby poskytované živnostníkem jsou osvobozeny od DPH.
 • Každá jednotlivá objednávka služeb, zejména kurzů potápění, je platná 1 kalendářní rok od objednání. Do té doby je třeba vyčerpat všechny předplacené služby v rámci kurzu potápění. Služby v rámci kurzu potápění, které nebudou vyčerpány, po tomto datu propadají a objednatel nemá nárok na výuku takového kurzu nebo jeho nevyčerpaných částí či na vrácení ceny.
 • Po uzavření smlouvy jsou sjednané termíny, především termíny kurzů potápění a jednotlivých složek výuky závazné. Objednatel nemá právo sjednané termíny měnit. O změnu termínu může objednatel živnostníka požádat, avšak minimálně 3 pracovní dny před plánovaným termínem pro poskytnutí daného kurzu či výuky. Živnostník může, ale nemusí, takovému požadavku vyhovět. V případě, že živnostník objednateli vyhoví, se objednatel zavazuje živnostníkovi uhradit veškeré náklady spojené s přesunutím termínu výuky či kurzu, jako například: náklady na půjčení vybavení od třetích stran, náklady na rezervaci místa konání výuky či kurzu či jakékoliv další náklady spojené s poskytováním služeb sjednaných s objednatelem.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijaté objednávky z mé strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článků 2.2 a 2.3 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 • Cena za služby a zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní.

V případě, že na mé straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za službu či zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsem povinen Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazuji právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorním. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsem povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z mé strany podle článku 2.4 těchto obchodních podmínek.

 • Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, má nabídka služeb a zboží na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář nebo e-mailová komunikace.
 • V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě mne můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rád Vám poskytnu veškeré potřebné informace.
 • Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
 • Platební podmínky a poskytnutí služby a prodej zboží
 • Cenu služeb uhradíte převodem na živnostníkův bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašlu. Při formě úhrady bankovním účtem bude objednateli vystavena faktura - daňový doklad. Objednatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit živnostníkovi datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČO a sídlo této právnické osoby.
 • Cena je splatná bezhotovostně před poskytnutím služby či předáním zboží, pokud není v objednávce stanoveno jinak. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
 • Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
 • Zálohu na cenu služby mohu požadovat pro všechny služby nabízené na webovém rozhraní a přes e-mailovou komunikaci. Objednatel je povinen takovou zálohu uhradit do 7 kalendářních dnů od objednání. Po uhrazení této zálohy je objednávka považována za závaznou a živnostník zahájí kroky k realizaci služby.

Dále jsem oprávněn požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 • Neuhradí-li objednatel živnostníkovi jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinen zaplatit živnostníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je živnostník oprávněn objednateli navíc k úroku z prodlení účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
 • V případě služeb nabízených přes webové rozhraní nejsou poskytovány žádné slevy.
 • Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte nebo si objednáte termín služby před uplynutím této lhůty. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.
 • V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytnu Vám službu v termínu a v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodneme, či v případě kurzů v termínu a rozsahu specifikovaného na webovém rozhraní.
 • Odstoupení od smlouvy
 • Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít e-mail zaslaný na mou kontaktní e-mailovou adresu. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdím.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

 • Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

 • V případě odstoupení objednatele od služby před jejím zahájením, tj. po odeslání závazné objednávky a uhrazení zálohy, avšak před faktickým zahájením poskytování služby (tj. výuky kurzu potápění), je tato uhrazená záloha nevratná.
 • Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany v průběhu služeb, jako je kurz potápění, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu potápění, včetně onemocnění covid-19 či nařízené izolace nebo karantény). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.
 • V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.
 • V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení služeb a převedení adekvátní části služeb na jinou osobu zvolenou objednatelem nebo na jiné období.
 • V případě zájezdu organizovaného cestovní kanceláří nebo v případě zprostředkování služeb jiného dodavatele živnostníkem se služba řídí smluvními podmínkami dané cestovní kanceláře nebo daného dodavatele.
 • Živnostník si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

- v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budu Vás o mém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu nebo zboží, vrátím Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který mi pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva z vadného plnění

 • Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.
 • Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen živnostníka o této skutečnosti neprodleně písemně informovat pomocí kontaktního e-mailu. Objednatel se zavazuje poskytnout živnostníkovi přesné a podrobně popsané důvody, kvůli kterým není s výukou spokojen.
 • Živnostník neodpovídá za nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci, včetně jakýchkoliv důsledků pandemie onemocnění SARS-CoV-2.

6. Osobní údaje objednatele

 • Objednatel, který je fyzickou osobou, dává odesláním nebo podpisem objednávky živnostníkovi k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně živnostníka vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 • V případě, že objednatel nebude zároveň čerpat služeb a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka služeb, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal služby pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je živnostníkovi a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má živnostník právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 • Živnostník je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").
 • V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je živnostník oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je živnostník oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení živnostníka.
 • Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 • Živnostník potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů

 • Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 • Závěrečná ustanovení
 • K poskytování služeb jsem oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Má činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1.
 • Živnostník a objednatel výslovně sjednávají, že živnostník je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky kurzů potápění, změny platebních podmínek, změny storno podmínek, změny práv a povinností spojených s reklamací, a to tak, že tato změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových obchodních podmínek, e-mailovou zprávou na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce, případně na e-mailovou adresu řádně oznámenou dodavateli později. V případě, že objednatel nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových obchodních podmínek na emailovou adresu živnostníka: habrovec@gmail.com. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové obchodní podmínky.
 • Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z mé strany Vám budu doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v e-mailové komunikaci.

 • V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2021. Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány 22. 2. 2022.